Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Nieuws

Op deze pagina bieden wij u interessante berichten die betrekking hebben op uw dagelijkse MKB praktijk.

De effectiviteit van trainingen. Een leidraad.

september 2018

Bent u werkzaam in de accountancybranche en wilt u – al dan niet in het kader van uw PE-verplichting – een cursus of training volgen, dan kunt u te kust en te keur terecht bij een groot aantal opleidingsorganisaties of trainingsbureaus. Bureaus die stuk voor stuk het beste met u voor hebben en die allemaal een graantje mee willen pikken in het land van duizenden pe-plichtige accountants.

Meer lezen

Accountantscontrole - Het spook van de verklaring van oordeelonthouding

15 mei 2018

Begin dit jaar schreef het Financieel Dagblad (FD) een artikel op basis van een onderzoek van Company.Info waaruit naar voren komt dat honderden MKB-ondernemingen met meer dan vijftig werknemers van hun accountant geen goedkeurende verklaring krijgen bij de jaarrekening, maar een verklaring van oordeelsonthouding. “Foei”, is daarbij de boodschap. De teneur van het artikel is ronduit negatief. Als zou dit gegeven een signaal zijn dat er een enorm probleem in het MKB speelt.

Meer lezen

‘Huwelijk of geregistreerd partnerschap in vogelvlucht

16 april 2018

Het basissysteem van het huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018, na bijna 200 jaar, vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen.
Het oude systeem was eenvoudig en vergde geen administratief onderhoud. Het nieuwe systeem doet meer recht aan het individu en dan met name omtrent het privévermogen.

Meer lezen

‘Witwaswet' hoeft het MKB niet meer onaangenaam te verrassen

4 april 2018

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is bedoeld om criminelen en terroristen de pas af te snijden, maar deze wet kan ook ondernemers in het midden- en klein bedrijf (MKB) ongemeen hard raken.

Meer lezen

De AVG: gedrocht of noodzakelijk kwaad

30 maart 2018

Er is al veel geschreven over de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) ofwel GDPR. Vaak niet in al te positieve bewoordingen en de termen onwerkbaar, doorslaan in privacy en gedrocht passeren met regelmaat de revue.
Toch zult u als accountant zelf aan deze wetgeving moeten voldoen en ook uw klanten hierover adviseren.

Meer lezen

Is uw accountantspraktijk al NVKS-proof?

26 maart 2018

Op 1 januari 2017 zijn de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (NVKS) in werking getreden, welke sinds 1 januari 2018 verplicht moeten worden toegepast. Hoe staat het ervoor?
Er bestond en er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (hierna te noemen NVKS). Weliswaar is die onduidelijkheid wel verminderd, maar bij zowel de praktische invoering (implementatie) als de toepassing van de NVKS is die beslist nog niet weggenomen. Integendeel. Ik ervaar nog dagelijks hoe vooral MKB- accountantspraktijken hiermee worstelen.

Meer lezen

Bedrijfspensioenfonds: wel of niet?

5 maart 2018

In de werkingssfeerbepalingen BPF wordt beschreven of een verplichtstelling voor een bedrijfspensioenfonds aan de orde is. Toch laat zich dit niet altijd gemakkelijk bepalen.

Meer lezen

Transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige ziekte

1 maart 2018

De in het Regeerakkoord voorgenomen maatregel voor compensatie van de Transitievergoeding bij einde dienstverband door langdurige ziekte is inmiddels verder uitgewerkt. Koolmees heeft recent aangegeven deze regeling per 1-1-2020 in te willen voeren. Op dit moment wordt door het UWV een uitvoeringstoets gedaan, de uitkomsten hiervan zullen naar verwachting medio maart bekend zijn.

Meer lezen

Een gedeeltelijke verkoop als perfecte oplossing!

28 februari 2018

Soms komen ondernemers op een punt dat ze denken, wat willen we nou precies? Gaan we op dezelfde weg verder, want het gaat eigenlijk hartstikke goed? Of verkopen we de tent, stellen we ons opgebouwde vermogen veilig en kijken we wat er op ons pad komt? Met andere woorden: gaan we uitbreiden of verkopen?

Meer lezen

Arrest Hoge Raad over terbeschikkingstelling artsen door BV aan ziekenhuizen

22 september 2017

Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de terbeschikkingstelling van artsen door een BV aan ziekenhuizen. De betreffende artsen zijn in dienstbetrekking bij de BV en verrichten medische diensten bij verschillende ziekenhuizen. De Hoge Raad oordeelde dat de betreffende prestaties van de BV niet onder de medische vrijstelling vallen, maar zijn aan te merken als de ter beschikking van personeel.

Meer lezen

Bij oninbare vorderingen dient verzoek om btw-teruggaaf tijdig te worden ingediend

15 september 2017

Veel ondernemers hebben er mee te maken: oninbare vorderingen. Per 1 januari 2017 is op dit gebied een nieuwe regeling van toepassing. Recent verscheen er een Hofuitspraak over oninbare vorderingen die belangrijk is voor de praktijk. Het ging daarbij om de vraag wanneer een teruggaafverzoek tijdig is ingediend. Hoewel de uitspraak betrekking had op de periode vóór de wetswijziging, is deze thans nog steeds van belang.

Meer lezen

UBO-register: privacy verder uitgekleed, ook voor ondernemers een issue!

1 september 2017

Met de komst van de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn zijn EU-staten (en dus ook Nederland) verplicht uiterlijk 26 juli 2017 een register in te voeren waarin de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen (UBO’s, afkorting van Ultimate Benificial Owner) worden ingeschreven. Het register is in Nederland, net als in veel andere Europese landen, nog niet ingevoerd, maar dat lijkt gezien de Europese verplichting een kwestie van tijd.

Meer lezen

Uitbreiding BTW-herzieningsregels voor “kostbare diensten”
Een voorstel ter consultatie

23 mei 2017

Opnieuw is via internet een consultatie gestart in aanloop naar een voorgestelde (ingrijpende) fiscale wijziging. In dit geval betreft het de uitbreiding van de btw-herzieningsregels voor zogenoemde “kostbare diensten”. 

Meer lezen

Een MBO, altijd het onderzoeken waard

17 april 2017

Nu de economie aantrekt, overwegen steeds meer ondernemers hun bedrijf te verkopen. In de zoektocht naar mogelijkheden wordt een MBO vaak over het hoofd gezien. Vooroordelen als ‘De koper kan het toch niet financieren’ of ‘Een MBO leidt tot een lagere koopsom’ smoren de plannen vaak al in de kiem. Maar u doet uzelf als verkopende partij toch echt tekort als u de mogelijkheid van een MBO zonder onderzoek terzijde schuift. 

Meer lezen

Invoering UBO-register meer concreet
Wetsvoorstel ter consultatie

31 maart 2017

Invoering van het UBO-register is weer een stapje dichterbij. Eind maart is een conceptwetsvoorstel (hierna: het wetsvoorstel) voor consultatie openbaar gemaakt. Hiermee wordt weer een stap gemaakt in de richting van de verplichting voor Europese lidstaten tot het instellen van een centraal register met informatie over ‘ultimate beneficial owners'

Meer lezen
Geld hypotheek

Primeur voor één van onze leden, Credion Apeldoorn.

18 januari 2017

Credion Apeldoorn realiseert eerste crowdfundproject met hypothecaire zekerheid bij Geldvoorelkaar. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om bij Geldvoorelkaar crowdfunding te realiseren op basis van hypothecaire zekerheid. Credion Apeldoorn heeft als eerste een project succesvol afgerond. Voor meer informatie hierover neem contact op met J. Hoven, Credion Apeldoorn.

Meer lezen

Pensioenfonds voor de accountancy

9 januari 2017

Het pensioenfonds voor de accountancy is lang aantrekkelijk geweest voor werkgevers en werknemers vanwege het garantiecontract bij Aegon. Vanwege de sterk gedaalde rente is het pensioenfonds langzaam maar zeker in de problemen gekomen. Het kampt met een lage dekkingsgraad en heeft forse verlagingen moeten doorvoeren voor de in eigen beheer opgebouwde aanspraken.

Meer lezen

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

6 oktober 2016

Vanaf 14 november tot en met 25 november 2016 kunnen bedrijven en instellingen een aanvraag voor subsidie indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden, ofwel leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierbij wordt een deel van de kosten gesubsidieerd die men maakt voor het inhuren van een externe adviseur.

Meer lezen

De beoordelingsopdracht kan eenvoudiger en daardoor goedkoper

3 oktober 2016

Bij een beoordelingsopdracht hanteren veel accountants weliswaar terecht de NVCOS 2400, maar realiseren zich niet dat zo'n opdracht ook omgezet kan worden in een andere opdracht...........

Meer lezen

Een greep uit de voorstellen van het Belastingplan 2017

22 september 2016

Een interessant artikel over de voorstellen van de belastingdienst voor 2017 

Meer lezen

Groei aantal kleine accountantskantoren

19 september 2016

De éénpitter-accountantskantoren groeien nog steeds, in weerwil van velen die denken dat voor kleine kantoren geen toekomst is weggelegd.

Meer lezen

Crowdfunding

16 september 2016

In de eerste helft van 2016 werd in Nederland in totaal voor 86 miljoen euro via crowdfunding geïnvesteerd. Daarvan ging 67,3 miljoen euro naar bedrijven (ruim 78 procent).

Meer lezen

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten