Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Een greep uit de voorstellen van het Belastingplan 2017

De Dga en zijn pensioen in eigen beheer

Voorstel: afschaffing van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017.

Hiervoor worden twee mogelijkheden aangedragen.
Afkoop waarbij de fiscale waarde wordt belast in plaats van de commerciële. Er wordt geen revisierente berekend. Over de jaren 2017, 2018 en 2019 krijgt de Dga een aflopende korting van respectievelijk 34,5, 25 en 19,5% op het belasting tarief dat van toepassing is.

Omzetting vindt plaats in een oudedagsverplichting , waarvoor een lijfrente kan worden gekocht bij een pensioenverzekeraar. Ook kan men opteren de oudedagsverplichting in eigen beheer te houden. Opbouw is niet meer mogelijk. Deze verplichting wordt jaarlijks opgerent tot aan pensioendatum of bij eerder overlijden. Jaarlijks wordt een lineair deel van het aanwezige saldo vanaf de pensioeningangsdatum uitgekeerd.

De huidige wetgeving blijft van toepassing als de dga niet kiest voor een van de hiervoor genoemde mogelijkheden. Opbouw van pensioen in eigen beheer is dan niet meer mogelijk. En het verschil tussen fiscale waardering en commerciële waardering zal blijven bestaan.

Teruggaaf Btw
Voorstel: de teruggaaf van btw voor oninbare vorderingen wordt vereenvoudigd. Op geleverde goederen of diensten waarvan de ondernemer de btw heeft afgedragen en de afnemer zijn factuur niet of gedeeltelijk heeft betaald, kan de ondernemer de reeds betaalde btw na één jaar terug krijgen. Hij hoeft geen verzoek meer te doen om teruggaaf, maar kan het in mindering brengen op de aangifte.

Diverse wijzigingen accijnzen

Voorstellen tot wijziging accijnzen:
De administratieve lasten voor importeurs, producenten en ook de belastingdienst zullen afnemen, omdat de wijze van accijnsberekening op tabak wordt vereenvoudigd.
De accijnstarieven op wijn en op tussenproducten worden verhoogd.
De accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen wordt afgeschaft. 
De teruggaafregeling van accijns op vuilniswagens en lpg voor autobussen komt te vervallen.

Verlaging vennootschapsbelasting
Voorstel: verlaging vennootschapsbelasting 2018 tot 2021
De eerste schijf in de vennootschapsbelasting gaat naar € 250.000 in 2018, € 300.000 in 2020 en € 350.000 in 2021. In 2016 en 2017 loopt de eerste schijf tot € 200.000. De eerste schijf kent een tarief van 20%, de tweede schijf een tarief van 25%.

Aanpassing 6 maandstermijn voor stichtingen en verenigingen
Voorstel: verruiming 6 maandstermijn. Voor stichtingen en verenigingen met beperkte winstgevende activiteiten heeft de vennootschapsbelasting een vrijstelling van belasting. Stichtingen en verenigingen kunnen een verzoek indienen om toch belastingplichtig te zijn als dat in hun voordeel is. Het blijkt echter dat de termijn van 6 maanden na het einde van het jaar te kort is. Daarom de mogelijkheid tot verruiming.

Gebruikelijk-loonregeling versoepeld
Voorstel: loon voor startende innovatieve ondernemers (met WBSO-verklaring) verlagen. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan een dga het minimumbedrag van € 44.000 voor een startende innovatieve ondernemer met een WBSO-verklaring verlagen naar het wettelijk minimumloon van circa € 20.000. Er moet wel een S&O-verklaring zijn afgegeven. En de vennootschap moet in één van de vijf voorafgaande jaren niet inhoudingsplichtig geweest zijn.

Jaarloonuitvraag
Voorstel: afschaffing jaarloonuitvraag. In 2006 is de jaarloonuitvraag ingevoerd naar aanleiding van de problemen met aanlevering van gegevens uit de polisadministratie voor belasting-, premieheffing en toeslagen. De Belastingdienst kon en kan bij onjuiste of niet volledige aangiftegegevens na afloop van het kalenderjaar bij de inhoudingsplichtige de jaarloongegevens van zijn werknemers opvragen. Zowel bij werkgevers als bij de Belastingdienst en het UWV zijn er de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd in de loonaangifteketen. De toegevoegde waarde van uitvraag is dan ook niet meer aan de orde.

 

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten