Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Huwelijk of geregistreerd partnerschap in vogelvlucht

Het basissysteem van het huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018, na bijna 200 jaar, vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. 

Het oude systeem was eenvoudig en vergde geen administratief onderhoud. Het nieuwe systeem doet meer recht aan het individu en dan met name omtrent het privévermogen.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste veranderingen, afgezet tegen de oude situatie.

 Huwelijk of geregistreerd partnerschap tot 1 januari 2018

·         Gemeenschap van goederen, wanneer voorafgaand aan het huwelijk of het geregistreerd partnerschap 
          geen huwelijkse c.q. partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld 

Wat valt in de algehele gemeenschap van goederen?

·         Alle bezittingen en schulden worden vanaf huwelijks- of partnerschapsdatum geacht gemeenschappelijk
          eigendom te zijn, ongeacht op wiens naam het vermogen staat. Bijvoorbeeld een huis en een  eventuele
          hypotheek. 

Wat valt niet in de algehele gemeenschap van goederen?

·         Vermogen verkregen via een erfenis of schenking, waarbij de erflater heeft bepaald dat dit vermogen
          privé-eigendom moet blijven
·         Verknochte goederen, bijvoorbeeld een uitkering uit hoofde van letselschade

 Huwelijk of geregistreerd partnerschap vanaf 1 januari 2018

·         Beperkte gemeenschap van goederen, wanneer voorafgaand aan het huwelijk of het geregistreerd
          partnerschap geen huwelijkse c.q. partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld 

Wat valt in de beperkte gemeenschap van goederen?

·         Vermogen dat al gemeenschappelijk was, bijvoorbeeld onroerend goed. Mocht er, in dit voorbeeld,
          voorafgaande aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap sprake zijn van een ongelijke
          eigendomsverhouding, dan is dit erna opgeheven en wordt de verhouding (50% om 50%)

Wat valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen?

·         Het privévermogen voorafgaand aan het huwelijk of partnerschap, bijvoorbeeld onroerend goed en/of
          een eventuele hypotheek. Maar ook een reeds bestaande onderneming.
·         Vermogen verkregen uit erfenissen of schenkingen.
·         De vruchten uit deze bezittingen

Het nieuwe systeem
Door het nieuwe systeem spreken we in het algemeen over drie vermogens: een gemeenschappelijk vermogen, een privé vermogen van partner A en een privé vermogen van partner B.

Als gevolg van de verschillende vermogens is het van belang dat de echtgenoten/partners een goede administratie bijhouden. Dit kan doordat de echtgenoten/partners bij aanvang van hun huwelijk een (onderhandse of notariële) staat van aanbrengsten opmaken. Op deze staat is vermeld welke goederen en schulden aan ieder van de echtgenoten toekomen. Het is van belang dat deze staat ook wordt bijgehouden door de echtgenoten.

Indien een goede administratie ontbreekt, kan dit leiden tot problemen bij de afwikkeling van de gemeenschap ingeval van echtscheiding of overlijden. Goederen waarvan niet aangetoond kan worden dat deze privé zijn, vallen in de gemeenschap.

Overgangsrecht
Voor iedereen die voor 1 januari 2018 reeds getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, verandert er niets : de algehele gemeenschap van goederen blijft bestaan.

Het nieuwe systeem werkt derhalve niet terug, maar geldt pas vanaf 1 januari 2018.

Goede voorlichting van een notaris is en blijft een must!
Met de komst van het nieuwe basisstelsel zal het er naar alle waarschijnlijkheid niet eenvoudiger op worden. Na de inwerkingtreding, met name enkele jaren daarna, zal bekeken moeten worden hoe het nieuwe basisstelsel uitpakt; zowel bij overlijden als bij echtscheiding. Zo blijft het voor ondernemers zaak om goede huwelijksvoorwaarden op te stellen.

Een goede voorlichting van een notaris aan (aanstaande) echtgenoten is van groot belang! Wanneer (aanstaande) echtgenoten zich niet kunnen vinden in de beperkte gemeenschap van goederen en/of blijkt dat de beperkte gemeenschap van goederen fiscaal ongunstig(er) uitpakt, zullen de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden van de beperkte gemeenschap van goederen moeten afwijken, of anders bij huwelijkse voorwaarden een regeling moeten treffen die bij hun situatie, behoeften en wensen aansluit. De notaris is bij uitstek degene die hierover een goed advies kan geven.

Auteur: Marjolein Elings, notaris van Van Rhijn Notarissen en verbonden aan de FormaatNotarissen organisatie. FormaatNotarissen zijn lid van het Vaktechnisch DienstenCentrum van t AccountantHuis. Marjolein is tevens trainer voor accountants o.a. op het gebied van huwelijksvermogensrecht. Zie hiervoor Spitsuurbijeenkomst Nieuw Huwelijksvermogensrecht: Spitsuurbijeenkomsten

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten