Een ondernemende coöperatieve vereniging
Van & Voor MKB Accountants

Invoering UBO-register meer concreet

Wetsvoorstel ter consultatie

Invoering van het UBO-register is weer een stapje dichterbij. Eind maart is een conceptwetsvoorstel (hierna: het wetsvoorstel) voor consultatie openbaar gemaakt. Hiermee wordt weer een stap gemaakt in de richting van de verplichting voor Europese lidstaten tot het instellen van een centraal register met informatie over ‘ultimate beneficial owners' (hierna: UBO's). Dit vloeit voort uit de Europese richtlijn 2015/849 (hierna: de richtlijn) en dient ter voorkoming van het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Let wel: het betreft hier dus slechts een zogenaamd ‘wetsvoorstel ter consultatie’ geen echt wetsvoorstel!

UBO-register in het voorstel
Het UBO-register zal een integraal onderdeel gaan vormen van het Handelsregister. Een groot deel van de in het UBO-register op te nemen informatie zal openbaar toegankelijk zijn. De instelling die het UBO-register zal gaan beheren, is de Kamer van Koophandel. Een en ander sluit aan bij de contouren van het UBO-register die al in 2016 bekend zijn gemaakt. Het huidige wetsvoorstel moet echter op belangrijke punten nog verder uitgewerkt. Zo geeft dit voorstel nog geen nadere invulling aan de voor het UBO-register essentiële definitie van een UBO. De belangrijkste kenmerken van het voorstel volgen hierna. 

Entiteiten die UBO’s registreren
Op basis van het voorstel worden in het UBO-register de UBO’s opgenomen van:
• in Nederland gevestigde ondernemingen; en
• rechtspersonen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de UBO’s van BV’s, NV’s of stichtingen. Vermeld is dat er géén register komt voor trustachtige rechtsfiguren. Ook buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland en fondsen voor gemene rekening hoeven hun UBO’s vooralsnog niet te registeren. 

Wie is de UBO?
Dit is gedefinieerd als “de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of een rechtspersoon”. Een nadere invulling van bijvoorbeeld een deelnemingspercentage ontbreekt in het concept wetsvoorstel. Vermeld is dat dit op een later moment via lagere regelgeving per type onderneming of rechtspersoon zal worden uitgewerkt. 

Te vermelden informatie
De volgende UBO-gegevens worden opgenomen in het voor iedereen toegankelijke deel van het UBO-register:
• Naam
• Geboortemaand en -jaar
• Nationaliteit
• Woonstaat en
• Aard en omvang van het gehouden economische belang (in de vorm van bandbreedtes aandelen, stemrecht of eigendom: 25%-50%, 50%-75% of 75%-100%).

Aanvullende informatie zal uitsluitend toegankelijk zijn voor bevoegde autoriteiten. Dit systeem van toegang, dient een bepaalde mate van privacy te waarborgen voor de UBO’s. De informatie voor het register moet worden aangeleverd door de entiteit en de UBO is verplicht mee te werken. Later krijgen ook dienstverleners (zoals banken, advocaten, notarissen en belastingadviseurs) verplichtingen. Het valt ons op dat het voorstel, ondanks kritische geluiden vanuit de praktijk nadat de richtlijn werd gepubliceerd, een zeer matig aantal waarborgen bevat om de privacy van UBO’s te beschermen. 

Tijdspad
Bij dit voorstel werd géén concreet tijdspad voor implementatie aangegeven. Na inwerkingtreding wordt wel een periode van 18 maanden gegund voor het vullen van het register. Ook is van belang dat de richtlijn zelf mogelijk op korte termijn weer wordt gewijzigd. Dit zal mogelijk direct wijzigingen opleveren voor het UBO-register.

Opvallende aspecten
Het betreft een consultatiedocument en géén (concept) wetgeving. Duidelijk is dat er (bewust) veel leemtes zijn gelaten. Dit wekt de indruk dat de regering ervoor kiest om de praktijk suggesties te laten geven voor een aantal gesignaleerde leemtes in het voorstel. Dit betekent ook, dat het niet uitgesloten is dat er nog belangrijke wijzigingen zullen komen op deze plannen.

Meer weten?
Wij, de leden c.q. fiscale adviseurs van het Vaktechnisch DienstenCentrum  van ’t AccountantHuis, hebben ruime ervaring op het terrein van het aankomende UBO-register en de wensen van vermogende particulieren om hun privacy te respecteren. Dat het UBO-register er komt staat wel vast. De contouren ervan ook. Wij staan u graag terzijde bij een juiste anticipatie op de komende ontwikkelingen.

Deze onderhavige vaktechnische bijdrage is geleverd door Cervus Belastingadvies, één van de leden van ’t AccountantHuis, zie http://bit.ly/2oXKkSg.

Contactgegevens

Sleutelbloemstraat 8
7322 AG APELDOORN
Telefoon: 085 - 04 38 490
secretariaat@accountanthuis.nl

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacystatement
Cookieverklaring

Sponsor

't AccountantHuis is sponsor van Natuurmonumenten